PRIVATLIV

1.1. Aftaleparterne har aftalt, at køber, såfremt han er en fysisk person, er forpligtet til at meddele sælger sit navn og efternavn, adresse på fast bopæl, herunder postnummer, telefonnummer og e-mailadresse.

1.2. Køber hhv. den pågældende person (i det følgende benævnt "køberen" eller "den pågældende person") afgiver personoplysninger til sælgeren frivilligt for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til købskontrakten og videre kommunikation med denne. Uden deres bestemmelse kan sælgeren ikke korrekt opfylde kontrakten med køberen, og det vil derfor ikke være muligt at indgå den med køberen. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at udstede et skattedokument, prækontraktuelle forhold, køberidentifikation, ordrebekræftelse på telefon eller e-mail, levering af varer, registrering på netbutikken https://marmarabarber.sk, implementering af markedsføringsaktiviteter, information om nyheder og kampagnetilbud.

1.3. Sælger behandler de pågældende personers personoplysninger til markedsføringsformål på baggrund af deres anmodning eller. samtykke fra den pågældende i henhold til lov nr. ingen. 18/2018 Saml. NR SR. Den berørte person udtrykker sit samtykke til behandling af personoplysninger til dette formål ved bestilling af varer via netbutikken https://marmarabarber.sk, ved tilmelding på netbutikken https://marmarabarber.sk eller på anden passende måde . Den berørte person udtrykker sit samtykke ved at markere det relevante felt inden afsendelse af ordren eller ved tilmelding på netbutikken https://marmarabarber.sk, at sælgeren behandler og opbevarer sine personlige data i rækken af navn, efternavn, e- mailadresse i sælgers aktiviteter i forbindelse med afsendelse af information om nyheder og særtilbud og behandlet dem i sit informationssystem Marketing. Køber giver Sælger dette samtykke for en bestemt periode, indtil formålet med behandlingen af Købers personoplysninger er opfyldt.

1.4. Ved at sende ordren til sælger erklærer køber ærligt, at han giver samtykke i henhold til art. § 11 stk. 1, i lov nr. 122/2013 Coll. Om beskyttelse af personoplysninger, som ændret (herefter benævnt "ZnOOÚ"), at sælger behandler og opbevarer sine personoplysninger i det omfang, der er angivet i punkt 1.1. til de i punkt 1.2 anførte formål. Sælger forpligter sig til at håndtere og bortskaffe købers personlige data i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser i Den Slovakiske Republik. Efter opfyldelse af formålet med behandlingen skal Sælger straks sikre likvidation af Købers personoplysninger i henhold til art. § 17 stk. 1 ZnOOÚ. Køber kan til enhver tid skriftligt tilbagekalde samtykket til behandling af personoplysninger. Samtykket udløber inden for 1 måned fra købers aflevering af tilbagekaldelsen af samtykke til sælger.

1.5. Køber har ret og mulighed for at opdatere persondata direkte i online-tilstand på netbutikkens hjemmeside, i kundesektionen, umiddelbart efter login.

1.6. Sælger erklærer, at i henhold til art. § 6 stk. 2 bogstaver c) ZnOOÚ vil udelukkende indsamle personlige data til det formål, der er angivet i punkt 1.2. disse generelle vilkår og betingelser.

1.7. Sælger erklærer, at i henhold til art. § 6 stk. 2 bogstaver e) ZnOOÚ skal sikre, at personoplysninger udelukkende behandles og bruges på en måde, der passer til det formål, hvortil de blev indsamlet.

1.8. Sælger erklærer, at i henhold til bestemmelserne i § 6 stk. 2 bogstaver i) ZnOOÚ vil behandle personoplysninger i overensstemmelse med god moral og vil handle på en måde, der ikke modsiger eller omgår ZnOOÚ eller andre generelt bindende lovbestemmelser.

1.9. Køber har ret til at anmode sælger efter skriftlig anmodning

bekræftelse af, om der behandles personoplysninger om ham eller ej,

i en almindeligt forståelig form, oplysninger om behandling af personoplysninger i informationssystemet i et omfang af:

a) identifikationsdata for sælger og sælgers repræsentant, hvis den er udpeget,

b) formidlerens identitet; dette gælder ikke, hvis sælger ikke går videre i overensstemmelse med § 8 ZnOOÚ ved indhentning af personoplysninger,

c) formålet med behandlingen af personoplysninger,

d) liste over personoplysninger eller omfang af personoplysninger efter § 10, stk. 4, første punktum ZnOOÚ a

e) yderligere oplysninger, som under hensyntagen til alle omstændigheder og betingelser for behandlingen af personoplysninger er nødvendige for, at køberen kan garantere sine rettigheder og de interesser, der er beskyttet ved lov, især:

- instruktion om frivillighed eller forpligtelse til at levere de nødvendige personoplysninger; såfremt sælger indhenter købers personoplysninger på grundlag af købers samtykke i henhold til § 11 ZnOOÚ, skal han ligeledes underrette ham om samtykkets gyldighed, og såfremt købers forpligtelse til at afgive personoplysninger udspringer af en direkte retskraftig juridisk bindende handling. af Den Europæiske Union, en international aftale, som Den Slovakiske Republik er bundet af, underretter sælgeren køberen om det retsgrundlag, som pålægger ham denne forpligtelse, og underretter ham om konsekvenserne af afslaget på at udlevere personoplysninger,

kredsen af modtagere, hvis det er forudset eller åbenlyst, at personoplysninger vil blive gjort tilgængelige for dem,

tredjeparter, hvis det forventes eller indlysende, at personoplysninger vil blive givet til dem,

form for videregivelse, hvis personoplysninger skal videregives

tredjelande, hvis det forventes eller klart, at personoplysninger vil blive overført til disse lande,

1.10. Ved udstedelse af en afgørelse i henhold til punkt 1.14. køberen har ret til at gøre sig bekendt med proceduren for behandling og evaluering af operationer:

nøjagtige oplysninger i en almindeligt forståelig form om den kilde, hvorfra den har fået sine personoplysninger til behandling,

en liste, i en almindeligt forståelig form, over hendes personoplysninger, som er genstand for behandlingen,

rettelse eller tilintetgørelse af deres ukorrekte, ufuldstændige eller forældede personoplysninger, som er genstand for behandling,

ødelæggelsen af hendes personlige data, hvis formål med behandlingen er afsluttet; hvis der behandles officielle dokumenter, der indeholder personoplysninger, kan den anmode om at få dem returneret,

likvidation af hendes personoplysninger, som er genstand for behandling, hvis der er sket en overtrædelse af loven,

blokering af hendes personoplysninger på grund af tilbagekaldelse af samtykke inden udløbet af dets gyldighed, hvis sælger behandler personoplysninger med købers samtykke.

1.11. Købers ret i henhold til punkt 1.10. 3 og 4 kan kun indskrænkes, hvis en sådan begrænsning følger af en særlig lov eller anvendelsen heraf vil krænke køberens beskyttelse eller ville krænke andres rettigheder og friheder.

1.12. Køber har ret til at gøre indsigelse mod sælger på baggrund af en gratis skriftlig anmodning

behandler sine personoplysninger, som det forventer at blive eller vil blive behandlet til direkte markedsføringsformål uden dets samtykke og anmoder om deres tilintetgørelse,

brugen af køberens titel, navn, efternavn og adresse med henblik på direkte markedsføring i postsystemet, eller

angivelse af købers titel, navn, efternavn og adresse med henblik på direkte markedsføring.

1.13. Køber har efter skriftlig anmodning eller ved personligt fremmøde, hvis sagen ikke kan udskydes, til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger mod behandling af personoplysninger i sager efter § 10, stk. 3 bogstaver a), e), f) eller g) ZnOOÚ ved at udtrykke berettigede grunde eller ved at fremlægge bevis for uautoriseret indgreb i dets rettigheder og juridisk beskyttede interesser, som er eller kan blive skadet af en sådan behandling af personoplysninger; såfremt dette ikke er forhindret af juridiske grunde, og det godtgøres, at købers indsigelse er berettiget, er sælger forpligtet til uden unødigt ophold, så snart omstændighederne tillader det, at blokere og tilintetgøre de personoplysninger, hvis behandling køber gjorde indsigelse mod.

1.14. Endvidere undlader køber, efter skriftlig anmodning eller personligt, at gøre indsigelse mod sælger og ikke at underkaste sig sælgers beslutning, som ville have retsvirkninger eller væsentlig indvirkning på denne, hvis en sådan afgørelse udelukkende er truffet på grundlag af automatiseret behandling af sine personoplysninger. Køber har ret til at anmode sælger om at revidere den udstedte afgørelse på en anden måde end den automatiserede behandlingsform, mens sælger er forpligtet til at efterkomme købers anmodning, således at den bemyndigede får en afgørende rolle ved gennemgangen af afgørelse; Sælgeren skal informere køberen om undersøgelsesmetoden og resultatet af konstateringen inden for den i punkt 1.21 angivne frist. Køberen har ikke denne ret kun, hvis det er fastsat i en særlig lov, som giver mulighed for foranstaltninger til at beskytte køberens legitime interesser, eller hvis sælgeren i prækontraktuelle forhold eller under eksistensen af kontraktlige forhold har truffet en beslutning om at overholde købers anmodning, eller hvis sælger kontrakten har truffet andre passende foranstaltninger for at varetage køberens legitime interesser.

1.15. Hvis køber gør brug af sin ret

skriftligt og indholdet af dens ansøgning viser, at den udøver sin ret, anses ansøgningen for indgivet i overensstemmelse med denne lov; anmodningen indgivet via e-mail eller køber skal levere skriftligt senest tre dage fra datoen for afsendelsen,

personligt mundtligt i protokollen, hvoraf det skal fremgå, hvem der har udøvet retten, hvad han forlanger, og hvornår og hvem der har udfærdiget protokollen, hans underskrift og købers underskrift; sælger er forpligtet til at udlevere kopi af protokollen til køber,

hvis der er tale om en mellemmand i henhold til punkt 1 eller 2 i dette stykke, er denne forpligtet til uden unødig forsinkelse at videresende denne anmodning eller dette referat til sælger.

1.16. Hvis køberen har mistanke om, at hans personoplysninger behandles uberettiget, kan han forelægge et forslag til Kontoret for Persondatabeskyttelse i Den Slovakiske Republik om at indlede en sag om beskyttelse af personoplysninger.

1.17. Hvis Køber ikke har fuld retsevne, kan dennes rettigheder udøves af en juridisk repræsentant.

1.18. Hvis køber ikke er i live, kan hendes rettigheder efter denne lov udøves af en nærtstående person.

1.19. Købers anmodning i henhold til punkt 1.9., 1.10. 1 /, 3 / til 6, og punkt 1.12. til 1.14. vil blive leveret af sælger gratis.

1,20. Købers anmodning i henhold til punkt 1.10. 2 / skal af sælger stilles vederlagsfrit til rådighed, bortset fra betaling med et beløb, der ikke må overstige beløbet af hensigtsmæssigt afholdte materialeomkostninger forbundet med kopiering, levering af tekniske medier og fremsendelse af oplysninger til køber, medmindre en særlig lov bestemmer andet. .

1.21. Sælger er forpligtet til at behandle købers anmodning i overensstemmelse med punkt 1.19. og 1,20. senest 30 dage fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

1.22. Begrænsning af købers rettigheder i henhold til afsnit 1.11. Sælgeren skal underrette køberen og Kontoret for Persondatabeskyttelse i Den Slovakiske Republik skriftligt uden unødig forsinkelse.

1,23. Sælger erklærer, at i henhold til art. § 15 stk. 1 bogstav b) ZnOOÚ behandler købers personoplysninger til de formål, der er angivet i punkt 1.2. disse betingelser gennem følgende mellemmænd: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

Efter afsendelse af ordren eller registreringen kan køber modtage rapporter om sælgers tilbud på varer, kampagner og tjenester. Abonnenten kan til enhver tid annullere afsendelsen efter at have logget ind på kundecenteret i sektionen "Min konto" og undersektionen "Mit nyhedsbrev".

Ved at markere afkrydsningsfeltet inden afsendelse af ordren, angiver køber, at han har læst disse generelle vilkår og betingelser, fuldt ud forstår deres indhold, og at han er enig med dem.

Sælger forbeholder sig ret til at ændre disse generelle købsbetingelser. Pligten til skriftligt at meddele ændringen af generelle vilkår og betingelser opfyldes ved at placere den på hjemmesiden https://marmarabarber.sk.

De relevante bestemmelser i civilloven, lov nr. 22/2004 Saml om elektronisk handel og om ændring af lov nr. 128/2002 Saml om statskontrol med det indre marked i spørgsmål om forbrugerbeskyttelse og om ændring af nogle love som ændret ved lov nr. 284/2002 Saml., som ændret, og lov nr. 102/2014 Samling om forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg.

Alle bitcoin-priser er konverteret fra Euro-prisen i henhold til Bitcoin Best Bid (BBB)-kursen leveret af vores BitPay-partner. Alle Bitcoin-transaktioner er ledsaget af en faktura, der er gyldig i 15 minutter. Hvis betalingen ikke sker inden for den givne grænse, er det nødvendigt at oprette en ny faktura.

Annullerede ordrer: Annullerede ordrer kan være berettiget til refusion i euro. Tilbagebetalingen vil blive udstedt med det fulde beløb af ordrens værdi i euro til bankkontoen som anmodet af køber.

Returnerede ordrer: Returnerede ordrer vil være berettiget til tilbagebetaling af penge i euro til en bankkonto som krævet af køber.

Betalingsanomalier:

I tilfælde af at en af følgende situationer opstår, når du betaler på vegne af Bitcoin, vil vores kundesupport forsøge at kontakte dig for at hjælpe dig med at løse situationen.

Overbetalt ordre: Den for meget betalte ordre vil blive accepteret, og alle midler ud over det krævede beløb vil blive returneret til køberen.

Utilstrækkelig betalt ordre: Ordren vil blive annulleret, og betalingen vil blive returneret til køber.

Sen ordre: Ordren vil blive annulleret og betaling refunderes til køber.

I tilfælde af at hverken Melrose Marmara sro eller BitPay er i stand til at verificere legitimiteten af Bitcoin-transaktionen, vil ordren blive annulleret.

Disse almindelige handelsbetingelser træder i kraft over for køber ved indgåelse af en købsaftale.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER SAMLER VI FRA DIG?

For at vi kan imødekomme dine krav, ønsker og dermed kunne opfylde dem i henhold til dine ideer og forventninger, er vi derfor nødt til at kende dine persondata. Vi bruger derefter de indsamlede data til at understøtte og uddybe de bedst mulige relationer mellem dig og vores virksomhed Melrose Marmara sro. For at det skal lykkes os at opfylde vores hensigt, har vi brug for dit samtykke til behandlingen af personoplysninger.

Den måde, vi forsøger at få disse oplysninger fra dig på, er, når vi opretter en ordre på vores hjemmeside. Du bliver automatisk registreret i vores system. Vi har dit navn, efternavn, fakturerings- og leveringsadresse, telefon og e-mail kontakt til vores rådighed.

Virksomheden Melrose Marmara sro følger den gældende lovgivning og generelle forretningsbetingelser under hele denne proces.

HVORFOR HAR VI BRUG FOR DENNE OPLYSNING FRA DIG?

Personoplysninger bruges primært til elektronisk behandling af din ordre, til korrekt levering af varer fra din ordre, samt til modtagelse, afvikling af betalinger vi modtager fra dig og sidst men ikke mindst til kommunikation med dig vedrørende din bestille. Disse opgaver udgør en meget væsentlig og uadskillelig del af vores arbejde.

Til markedsføringsformål for vores virksomhed Melrose Marmara sro, bruges dine personlige data også, samt til oprettelse af forskellige statistikker, som dog kun er udarbejdet til vores virksomheds interne formål. Dine personoplysninger vil ikke blive udleveret til tredjeparter, med undtagelse af underleverandører og mellemmænd, men kun de data, der er involveret i den nødvendige og succesfulde udførelse af din ordre og dens efterfølgende levering.

Melrose Marmara sro er forpligtet til dette.

HVORDAN ÆNDRE, OPDATERE, SLETTE DINE PERSONLIGE DATA?

Vores kunder kan til enhver tid redigere deres personlige data efter at have logget ind på deres konto, eller i form af en skriftlig anmodning, som skal sendes til vores e-mailadresse info@barbermarmara.eu. Efter denne handling vil dine personlige data efterfølgende blive slettet fra databasen for Melrose Marmara sro, som ikke længere vil behandle dem.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage et nyhedsbrev fra vores virksomhed Melrose Marmara sro, kan du afmelde dig gratis ved at klikke på "afmeld" i bunden af nyhedsbrevet.

HVAD ER COOKIES, OG HVAD BETYDER DE FOR OS?

En cookie er en kort tekstfil, som et websted, du besøger, sender til din browser. Virksomheden Melrose Marmara sro bruger disse såkaldte cookies for at forbedre og forenkle dit besøg på vores hjemmeside & lt; a href = "https://marmarabarber.sk" & gt; https: //marmarabarber.sk< / a & gt ;. De bruges ikke af vores virksomhed til at gemme dine personlige oplysninger, og vi deler dem heller ikke med en tredjepart.

Ved hjælp af cookies indhenter vi data såsom antal besøg på vores hjemmeside, det samlede antal kunder, samt information om, hvilken type varer du køber på internettet, så vi herefter kan tilbyde dig det produkt du er leder efter til nedsat pris, f.eks. ved hjælp af nyhedsbrevet.

Cookies skal være aktiveret i din browser for at handle online.